RĪGAS CIVILLIETU ŠĶĪRĒJTIESA

ПО-РУССКИ

Noformēt dokumentus

Izmantot iespēju atrisināt strīdu šķīrējtiesā

Izmantot iespēju atrisināt strīdu Rīgas Civillietu Šķīrējtiesā, kā arī jebkurā citā šķīrējtiesā, var tikai pusēm savstarpēji vienojoties. Lai šo panākt visos savos savstarpējos līgumos nodaļā, kurā jūs atrunājat strīdu risināšanu, jāieraksta sekojošs teksts (klauzula).

Šo jāieraksta savā līgumā

Visi strīdi, nesaskaņas un prasības, kas izriet vai skar šo līgumu, kuri nav noregulēti starp Pusēm pārrunu ceļā, tiks izšķirti atbilstoši Latvijas Republikas likumiem pēc prasītāja izvēles tiesā vai Rīgas Civillietu Šķīrējtiesā (Šķīrējtiesu reģistra reg. Nr. 40103222046), saskaņā ar šīs šķīrējtiesas Reglamentu, viena šķīrējtiesneša sastāvā, rakstveida procesā un ar nosacījumu, ka gadījumā, ja atbildētājs neiesniedz atsauksmi uz prasību, uzskatāms, ka tas atzīst prasību.

Līgumos starp juridiskām personām labāk likt šo variantu.

Visi strīdi, nesaskaņas un prasības, kas izriet vai skar šo līgumu, kuri nav noregulēti starp Pusēm pārrunu ceļā, tiks izšķirti atbilstoši Latvijas Republikas likumiem Rīgas Civillietu Šķīrējtiesā (Šķīrējtiesu reģistra reg. Nr. 40103222046), saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu, viena šķīrējtiesneša sastāvā, rakstveida procesā un ar nosacījumu, ka gadījumā, ja atbildētājs neiesniedz atsauksmi uz prasību, uzskatāms, ka tas atzīst prasību. Ja strīdu nav iespējams likumos paredzētu iemeslu dēļ izskatīt Rīgas Civillietu Šķīrējtiesā, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

Šķīrējtiesas līgums

Jūs arī varat noslēgt atsevišķu „Šķīrējtiesas līgumu”, kurā jāatrunā strīdu atrisināšanas kārtība pēc noslēgtajām starp jums līgumiem Rīgas Civillietu Šķīrējtiesā. Šī līguma teksts var būt tāds.

Visi strīdi, nesaskaņas un prasības, kas izriet vai skar laikā posmā no 2000. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 24. decembrim starp Pusēm noslēgtos līgumus, kuri nav noregulēti starp Pusēm pārrunu ceļā, tiks izšķirti atbilstoši Latvijas Republikas likumiem pēc prasītāja izvēles tiesā vai Rīgas Civillietu Šķīrējtiesā (Šķīrējtiesu reģistra reg. Nr. 40103222046), saskaņā ar šīs šķīrējtiesas Reglamentu, viena šķīrējtiesneša sastāvā, rakstveida procesā un ar nosacījumu, ka gadījumā, ja atbildētājs neiesniedz atsauksmi uz prasību, uzskatāms, ka tas atzīst prasību.

 

© 2009 - 2019 "RĪGAS CIVILLIETU ŠĶĪRĒJTIESA"

Created in ALX Creative Laboratory
 

16.12.2019 9:34 GMT+2. Current version 1.2. Created by "ALX Creative Laboratory™"