RĪGAS CIVILLIETU ŠĶĪRĒJTIESA

ПО-РУССКИ

Iesniegt prasību

Šķīrējtiesas process sākas ar brīdi, kad prasības pieteikums, kas sastādīts valsts valodā vai valodā, kura paredzēta šķīrējtiesas līgumā, iesniegts Rīgas Civillietu Šķīrējtiesā.

Prasības pieteikums noformējams saskaņā ar Šķīrējtiesu likuma 35.pantu un Rīgas Civillietu Šķīrējtiesas Reglamenta 41. – 45. punktu. Jūs varat izmantot mūsu paraugu (.docx 24 kB).

Prasības pieteikumam pievieno:

1. šķīrējtiesas līgumu (par to, ka strīdi izšķirami Rīgas Civillietu Šķīrējtiesā), ja vien tas nav ietverts līgumā, kura sakarā strīds radies;

2. līgumu, kura sakarā strīds radies;

3. dokumentus, uz kuriem prasītājs atsaucas prasības pieteikumā (rēķini, pavadzīmes, bankas konta izdrukas, izziņas, pieņemšanas-nodošanas akti, ekspertīzes akti, parāda summas aprēķini un citi);

4. pierādījumus par šķīrējtiesas tiesvedības maksas, šķīrējtiesneša (-u) honorāra un pasta izdevumu samaksu (maksājuma uzdevuma kopija, nav nepieciešams bankas apliecinājums). Šī maksājuma summu var aprēķināt ar mūsu kalkulatoru;

5. tik daudz prasības pieteikuma norakstus un tam pievienoto dokumentu norakstus, cik ir šķīrējtiesas procesa dalībnieku;

6. pilnvaru, ja prasību prasītāja vārdā ceļ pārstāvis.

Visi iepriekš minētie dokumenti tiek iesniegti oriģinālā vai noteiktajā kārtībā apstiprinātās kopijās, vai kopijās uzrādot oriģinālus.

Visi dokumenti noformējami saskaņā ar 04.09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr.558  “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

Prasības pieteikumu ar pielikumu var iesniegt gan personīgi Rīgas Civillietu Šķīrējtiesā, gan sūtīt pa pastu uz adresi: Gogoļa iela 10 - 34, Rīga, LV-1050, gan sūtīt elektroniski uz e-pastu tiesa@civil.lv gadījumā, ja tie parakstīti ar drošu elektronisko parakstu.

 

 

© 2009 - 2024 "RĪGAS CIVILLIETU ŠĶĪRĒJTIESA"

Created in ALX Creative Laboratory
 

24.05.2024 13:20 GMT+2. Current version 1.2. Created by "ALX Creative Laboratory™"