RĪGAS CIVILLIETU ŠĶĪRĒJTIESA

ПО-РУССКИ

Iesniegt prasību

Lūk, tas moments, kad izmantotas visas iespējas atrisināt strīdu pārrunas ceļā. Sniegsim prasību Rīgas Civillietu Šķīrējtiesā. Šīs process jāatbilst Civilprocesa likuma 514. pantam. Un, protams, dokumentiem jāatbilst „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumiem”.

Lai celtu šķīrējtiesas procesu no prasītāja nepieciešams vismaz sekojošie dokumenti.

 

1. Prasības pieteikums, kurā brīvajā formā jāapraksta strīda priekšmets, pamatoti jūsu prasības.

2. Līguma kopija, pēc kurā rodas strīds. Šajā līgumā jābūt Rīgas Civillietu Šķīrējtiesas klauzula.

3. Gadījumā ja līgumā šīs klauzulas nav, ir nepieciešamā arī „Šķīrējtiesas līguma” kopija, kurā atrunāta strīdu atrisināšanas kārtība Rīgas Civillietu Šķīrējtiesā pēc augšminētā līguma (sk. p. 2).

4. Dokumenti vai tās kopijas, kuri pierada jūsu taisnību. Tas var būt rēķini, pavadzīmes, bankas izziņas, pieņemšanas-nodošanas akti, ekspertīzes akti un citi. Gadījumā kad tādu dokumentu daudz, piemēram, pavadzīmju, tad ļoti vēlami iesniegt šī dokumentu sarakstu un apkopojošu parāda aprēķinu. Tās aprēķins var būt kā prasības pieteikuma (sk. p. 1) sastāvdaļa.

5. Gadījumā kad prasību cel juridiskā persona un jūs neesat tās izpildinstitūcijas sastāvā, tad jums ir jāiesniedz pilnvara, pēc kuras jums drīkst pārstāvēt uzņēmumu mūsu tiesā.

6. Šķīrējtiesas procesa izdevumu maksājuma bankas kvīts vai interneta bankas izdruka. Šo izdruku var neapstiprināt bankā. Šī maksājuma summu var aprēķināt ar mūsu kalkulatoru.

7. Pasta kvīts vai cits dokuments, kas apliecina minētā prasības pieteikuma aizsūtīšanu atbildētājām. Ar citiem vārdiem, pirms sūtīt dokumentu paketi mums, jums pašam jāaizsūta atbildētājam prasības pieteikuma eksemplāru – tāds ir likums.

 

Dokumentu eksemplāru skaitam jāatbilst lietā esošo atbildētāju skaitam pluss viens.

Augšminēti dokumenti jāiesniedz personīgi vai jāizsūt pa pastu. Iespējams atsūtīt dokumentus pa e-pastu tikai gadījumā, ja tie noformēti saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu.

Uzmanību! Gadījumā kad jūs sūtat tiesai dokumentu kopijas, tiem jābūt apstiprinātam ar organizācijas, kura izsniedza šo dokumentu, izpildinstitūcijas locekļa parakstu un zīmogu vai apstiprināta ar notāru. Jūs varat to visu nedarīt tikai tad, kad personīgi iesniedzat tiesai dokumentu kopijas un vienlaikus uzrādāt tās oriģinālus. Šajā gadījumā tās kopijas apstiprina mūsu šķīrējtiesas pārstāvis.

 

Civilprocesa likuma (citāta)

514.pants. Prasības pieteikuma iesniegšana

(1) Prasības pieteikumu šķīrējtiesai iesniedz rakstveidā.

(2) Prasības pieteikumā norāda:

1) informāciju par pusēm:

a) juridiskajām personām: nosaukumu un atrašanās vietu (juridisko adresi) un, ja prasītājam ir zināmi, – arī reģistrācijas numuru un tālruņa numuru,

b) fiziskajām personām: vārdu, uzvārdu un dzīvesvietu un, ja prasītājam ir zināmi, – arī personas kodu un tālruņa numuru;

2) prasības priekšmetu, summu, prasības summas aprēķinu;

3) prasības pamatu un pierādījumus, kas to apstiprina;

4) prasītāja prasījumus;

5) pievienoto dokumentu sarakstu.

(3) Prasības pieteikumam pievieno:

1) pušu vienošanos par šķīrējtiesu, ja vien šī vienošanās nav ietverta līgumā, kura sakarā radies strīds;

2) līgumu, kura sakarā radies strīds;

3) dokumentus, uz kuriem prasītājs atsaucas prasības pieteikumā;

4) pierādījumus par prasības pieteikuma nosūtīšanu atbildētājam.

 

© 2009 - 2021 "RĪGAS CIVILLIETU ŠĶĪRĒJTIESA"

Created in ALX Creative Laboratory
 

29.11.2021 5:54 GMT+2. Current version 1.2. Created by "ALX Creative Laboratory™"